Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Dụng cụ gia công inox

Các phần chính của một bộ mạ điện (hình 6.1) gồm :
1- Dung dịch gia công inox mạ gồm có muối dẫn điện, ion kim loại sẽ kêt tủa thành lớp mạ. chất đệm. các phụ gia;
2 – Catot dẫn điện, chính là vật cần được mạ;
3- Anot dẫn điện, có thể tan hoặc không tan:
4- Bể chứa bằng thép, thép lót caosu. polypropylen, polyvinylclorua, chịu được dung dịch mạ,
5- Nguồn điện một chiểu, thường dùng chỉnh lưu .
Ion kim loại Mf trong dung dịch đến bể mặt catot (vật mạ) thực hiện phân ứng tổng quát sau để thành kim loại M két tủa lên vật mạ :
M“ + ne -> M . (6.1)
M có thể ở dạng ion đơn hydrat hóa, Ví dụ, Ni2
ỉH20 , hoặc ở dạng ion phức, Ví dụ. [Au(CNy .
Anot thiíờng là kim loại cùng loại với lớp mạ, khi đó phản ứng anot chính là sự hòa tan nó thành ion M‘ đi vào dung dịch :
M – ne -» M
Nếu không chè các điểu kiện điện phân nhu thê nào đó để cho hiệu
suất dòng điện của hai phân ứng (6.1) và (6.2) bằng nhau thì nồng độ ion M
trong dung dịch sẽ luôn không đổi. Một số triíờng hợp phải dùng anot trơ (khóng tan), nên ion kim loại được dịnh kỳ bò sung ờ dạng muối vào dung dịch, lúc cỉỏ phân ứng chính trên anot chỉ là giâi phóng oxy.
Đè cho quá trình mạ được thành công phải : gia công đúng kỷ thuật cho catot. chọn đúng vật liệu anot, thành phần dung dịch mạ, mật độ dòng diện và các điểu kiện điện phân khác. Sau đây lần lượt nghiên cứu vắn tắt tất cà các yếu tô đó.